Jest zakątek na tej ziemi ...

Bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi... (Pieśń konfederatów barskich - fragment)

Matka Boża na trwałe wpisała się w polski krajobraz i polską historię. Zwracamy się do Niej w cierpieniach, dziękujemy za otrzy mane łaski, wielbimy w majowych pieśniach. Sławili Ją poeci. Na Jej cześć śpiewali rycerze pod Grunwaldem, Jej wizerunek widniał na chorągwiach pól bitewnych. Narodowi polskiemu zawsze towarzyszyła w trudnych wydarzeniach historycznych niosąc pomoc i ratunek.

Totus Tuus

Wielkim czcicielem Matki Bożej przez całe życie był Jan Paweł II. Uwielbienie dla Niej wyniósł z rodzinnego domu, gdzie panowała religijna atmosfera. Przy domowym ołtarzyku wspólnie modlono się do Matki Bożej. Kiedy w wieku 9 lat Karol stracił matkę, wraz z ojcem udali się do Sanktuarium Maryjnego w Kalwarii Zebrzy dowskiej i tam został powierzony opiece Matki Bożej, która towarzyszyła mu aż do momentu śmierci. Będąc studentem działającego w kon spiracji Wydziału Teologiczne go UJ pracował w Solvay'u. W pracy zawsze miał przy sobie traktat o praw dziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Z tej właśnie książeczki w póź niejszym czasie na biskupim herbie pojawi się motto: Totus Tuus.

Tam, gdzie bije serce Polski

Już ponad 600 lat serce Polski bije na Jasnej Górze, od czasu kiedy Władysław Opolczyk sprowadził do Polski zakon Paulinów (1384). Książę zakonnikom ofiarował niezwykły dar. Była to ikona typu "Hodegetria" (Ta, która prowadzi). Według legendy obraz Matki Bożej został namalowany przez św. Lukasza ewangelistę na lipowej desce ze stołu przy którym Święta Rodzina z Nazaretu modliła się i spożywała posiłki. Badania przeprowadzone przez historyków sztuki podają, że obraz pochodzi z przełomu XIII i XIVw. Wizerunek Pani Jasnogórskiej namalowany został na desce lipowej i przed stawia Matkę Bożą w postaci stojącej z Dzieciątkiem Jezus na ręce. Cechą charakterystyczną Czarnej Madonny są blizny na twarzy i szyi. Powstały one podczas napadu husytów na klasztor w 1430 r. Napastnicy pocięli wtedy twarz Maryi mieczami. Do dziś prawy policzek znaczą dwa cięcia, a szyję cztery. Śladów tych nigdy nie udało się zamalować podczas wielokrotnych prac renowacyjnych. Ciemna karnacja twarzy wynika z pokrycia wieloma warstwami powłoki żywicznej w celu zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi. Jasna Góra z wizerunkiem Czarnej Madonny była dla narodu polskiego symbolem polskości i suwerenności. Tu polacy czuli się wolni, na tym skrawku ziemi zawsze królowała Pani Jasnogórska. Obronę klasztoru przed Szwedami przypisywano opiece i wstawiennictwu Maryi. Król Jan Kazimierz w uroczystym ślubowaniu w katedrze lwowskiej oddał naród i kraj pod opiekę Matki Bożej i ogłosił Ją Królową Polski (1656).

W okresie upadku Rzeczypospolitej i rozbiorów Jasna Góra symbolicznie łączyła trzy zabory. Tu też pielgrzymowano podczas powstań narodowych, a wizerunek Matki Bożej widniał na chorągwiach powstańców. W 1920 r., w obliczu zbliżającego się niebezpieczeństwa Episkopat zgromadzony na Jasnej Górze ponownie Maryi powierzył Polskę a pielgrzymi z całego kraju przez dziewięć dni i nocy leżąc krzyżem błagali o zwycięstwo. Przełom w bitwie warszawskiej nastąpił 15 sierpnia w dniu Wniebowzięcia Matki Bożej. Zwycięstwo to, które przesądziło o losach wojny polskobolszewickiej określono "cudem nad Wisłą" i przypisywano wstawiennictwu Maryi. W czasie II wojny światowej część klasztoru zajęło wojsko niemieckie, które stacjonowało tu aż do stycznia 1945 r. Niemcy zabronili zbiorowego pielgrzymowania na Jasną Górę, jednak Polacy nie zaprzestali pielgrzymek. Pomimo obecności wojsk niemieckich w klasztorze ojcowie paulini udzielali pomocy partyzantom, jeńcom wojennym i Żydom. Prowadzili także tajne nauczanie. Sanktuarium Jasnogórskie dwukrot nie odwiedził Adolf Hitler i gubernator Hans Frank. Niespodziewany atak czołgów radzieckich 16 stycznia 1945 r. spowodował ucieczkę Niemców, którzy nie zdążyli wywieźć cennych zbiorów i zniszczyć klasztoru. Wyzwolenie spod okupacji niemieckiej nie przyniosło upragnionej wolności. Władze komunistyczne robiły wszystko, aby ograniczyć ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę. Jednak nadal Sanktuarium Jasnogórskie pozostało duchową stolicą Polski..

Jest zakątek na tej ziemi...

Przez wieki do Czarnej Madonny oprócz narodu pielgrzymowali politycy, wodzowie, królowie, którzy chętnie obdarowywali Panią Jasnogórską cen nymi darami. Jan Sobieski po wiktorii wiedeńskiej podarował pozłacany zegar, który wskazuje lata, miesiące, dni i godziny. Znany z religijności Zygmunt I Stary złożył w hołdzie krucyfiks oraz monstrancję. Hetman Stanisław Żółkiewski udając się na wojnę z Turkami zostawił rękojeść szabli wysadzanej drogimi kamieniami. Swoje odznaczenia przekazywali do Sanktuarium marszałek Piłsudski, prezydent Ignacy Mościcki, a Lech Wałęsa medal Pokojowej Nagrody Nobla. Wielkim czcicielem i częstym pielgrzymem do Jasnogórskiej Pani był Jan Paweł II. Na początku pontyfikatu złożył w darze złotą różę (1979). Jako wotum dziękczynne za cudowne ocalenie po zamachu przekazał Matce Bożej Złote Serce z napisem "Totus Tuus" i przestrzelony pas sutanny ze śladami krwi. Jedną z najcenniejszych pamiątek są dwie złote korony dla Madonny i Dzieciątka, które Jan Paweł II pobłogosławił już na łożu śmierci 1 kwiet nia 2005 r. Są one wyrazem wdzięczności Ojca świętego za pontyfikat.

Maria Kojs

powrót